Aldrog logo

Usługi

Oferujemy opracowania projektowe z zakresu budownictwa komunikacyjnego i inżynieryjnego.

Zajmujemy się kompleksowym przygotowaniem i wykonaniem wielobranżowych projektów budowy, przebudowy, rozbudowy infrastruktury drogowej. Udzielamy wsparcia na każdym etapie współpracy z klientem, począwszy od przygotowania koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego, uzyskania decyzji administracyjnej aż po realizację projektowanej inwestycji.

Aldrog service image
Aldrog blur
Projektowanie dróg, ulic, obiektów inżynierskich, skrzyżowań, węzłów przesiadkowych i drogowych, parkingów, dróg rowerowych i dróg pieszych

Projektujemy różnorodne elementy infrastruktury drogowej, od układów miejskich po rozbudowane węzły przesiadkowe. Tworzymy funkcjonalne i estetycznie dopasowane do otoczenia rozwiązania, które poprawiają komunikację i zwiększają bezpieczeństwo na polskich drogach. W naszych projektach pamiętamy o potrzebach wszystkich użytkowników ruchu drogowego. 

Aldrog blur
Opracowania z zakresu inżynierii ruchu drogowego

Wykonujemy projekty docelowej i tymczasowej organizacji ruchu drogowego, pomiary ruchu, obliczenia przepustowości oraz prognozy ruchu drogowego. Działania te umożliwiają optymalne wykorzystanie infrastruktury drogowej, zarówno istniejącej jak i projektowanej, wpływają na zwiększenie płynności ruchu oraz zwiększają poziom bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego.
 

Aldrog blur
Przygotowanie dokumentacji przetargowej

Przygotowujemy kompleksową dokumentację przetargową, w tym przedmiary robót, kosztorysy ofertowe oraz kosztorysy inwestorskie, a także specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowalnych. Mamy wieloletnie doświadczenie we współpracy z wykonawcami robót drogowych, którzy biorą udział w postępowaniach przetargowych w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonujemy optymalizacje rozwiązań technicznych, wpływających na ostateczny koszt inwestycji drogowych.
 

Aldrog blur
Udzielanie konsultacji w zakresie inwestycji drogowych

Świadczymy usługi doradcze dla inwestorów publicznych i prywatnych w zakresie infrastruktury drogowej, zarówno na etapie planowania inwestycji, jak i jej realizacji. Mamy szeroką wiedzę techniczną, wieloletnie doświadczenie w koordynacji wielobranżowych projektów oraz biegłą znajomość obowiązujących procedur administracyjnych. 

Aldrog blur
Legalizacja samowoli budowlanych

Przeprowadzamy procesy legalizacji samowoli budowanych. Oceniamy możliwości legalizacji, wskazujemy najbardziej odpowiednią dla klienta procedurę, przygotowujemy wymaganą dokumentację projektową oraz wspieramy w procesie doprowadzenia do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. 

Aldrog blur
Sporządzenie wniosków oraz uzyskiwanie decyzji administracyjnych

Sporządzamy dokumentację niezbędną do uzyskania decyzji administracyjnych wymaganych w procesie inwestycyjnym. W imieniu klientów uzyskujemy w szczególności: decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzję o pozwoleniu
na budowę, decyzje o zgodzie na realizację inwestycji drogowej, decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu, skutecznie przeprowadzamy naszych klientów przez złożone procesy administracyjne.

Aldrog blur
Pełnienie nadzoru autorskiego

Realizujemy czynności nadzoru autorskiego. Nadzór ten obejmuje kontrolę zgodności inwestycji z projektem budowlanym, wymogami prawnymi, a także uzgadnianie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie. Bierzemy udział w naradach technicznych, przeprowadzamy wizje w terenie i uczestniczymy w odbiorach inwestycji. 

Aldrog services image
Aldrog blur
Projektowanie makroniwelacji terenu dla obiektów wielkopowierzchniowych

Wykonujemy projekty makroniwelacji terenu dla obiektów wielkopowierzchniowych, w tym dla stacji energoelektrycznych, obiektów przemysłowych. Optymalizujemy wielkość robót ziemnych dobierając prawidłowe ukształtowanie projektowanego terenu.W procesie projektowania wykorzystujemy oprogramowanie generujące trójwymiarowe modele terenu. 

Aldrog blur
Badanie przejezdności

Korzystając ze specjalistycznego oprogramowania pozwalającego na tworzenie precyzyjnej symulacji przejezdności dróg badamy w sposób szczegółowy funkcjonalność oraz bezpieczeństwo infrastruktury drogowej. Prace przeprowadzamy z uwzględnieniem m.in. doboru odpowiedniego pojazdu miarodajnego, wyboru trybu jazdy oraz prędkości przejazdu. Symulację manewrów drogowych wykonujemy w ciągu dróg, skrzyżowań, rond, a także w obszarze parkingów, ramp oraz doków załadunkowych.